Ny koronaforskrift: Flere lettelser i koronatiltakene som del av den gradvise gjenåpningen av Asker

Trening / øving for barn og unge under 20 år
Barn og unge under 20 år fra andre kommuner, som er medlem i et lag/forening i Asker, kan drive organisert trening/øving som normalt, også i arealer som kun er åpent for Askers innbyggere. De kan også delta på idretts- og kulturarrangementer innendørs i Asker med sitt lag/forening.

 Trening/øving og egenorganiserte aktiviteter for voksne over 20 år

 • Svømmehallene er åpne for egenorganisert aktivitet for kommunens egne innbyggere
 • Treningssentrene er åpne for kommunens egne innbyggere, også voksne
 • Det er tillatt med egenorganiserte idretts- kultur- og fritidsaktiviteter for voksne innendørs, dersom de utøves individuelt eller i grupper med inntil fire personer – der man kan holde to meter avstand til andre.
 • Det er tillatt med organiserte idretts- kultur- og fritidsaktiviteter for voksne utendørs, der man kan holde minst en meter avstand.
 • Det er ikke tillatt med organiserte idretts- kultur- og fritidsaktiviteter for voksne innendørs.
 • Det er unntak for organiserte aktiviteter og øving innendørs for toppidrettsutøvere og profesjonelle kulturaktører som er medlem av lag/forening i Asker. Unntaket gjelder også i lokaler forbeholdt Askers innbyggere

Klikk på "Les mer" for å se eposten i sin helhet

2021-05-28
arneborch

 

Til alle idrettslagene,
Informasjon videreformidlet fra kommunen;

 

 

Gledelig melding til alle idrettslag, -foreninger og andre frivillige aktører i Asker

 

Formannskapet i Asker vedtok tirsdag kveld ny lokal forskrift, med nye lettelser i koronatiltakene som del av den gradvise gjenåpningen av Asker. Forskriften har trådt i kraft og gjelder inntil videre. Det betyr at det i Asker fortsatt er både nasjonale og lokale regler. Asker følger de samme prinsippene som for nasjonal gjenåpningsplan, der barn og unge prioriteres først, deretter næringsliv (arbeidsplasser) samt idrett- og kulturaktiviteter for voksne. Med reell risiko for økt smitte i vår bo- og arbeidsregion, er det viktig med trinnvis gjenåpning og fortsatt begrenset mobilitet over kommunegrensa.

 

Følgende steder kan nå holde åpent, kun for Askers innbyggere

 • Treningssentre, inne og ute
 • Svømmehaller / badeland
 • Virksomheter som kultur- og konsertsteder, museer, gallerier, kino, bowling, bingo mm

Vi minner om nasjonale regler: Det er ikke tillatt å gjennomføre aktiviteter ute eller inne, der det er mindre enn én meter avstand mellom utøvere eller deltakere. Barn og unge under 20 år unntas fra anbefalingen om en meter avstand (samt øvrige som er unntatt i § 13c). Nasjonal og lokal anbefaling er at alle arrangementer som samler deltakere fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses.

 

 

Trening / øving for barn og unge under 20 år
Barn og unge under 20 år fra andre kommuner, som er medlem i et lag/forening i Asker, kan drive organisert trening/øving som normalt, også i arealer som kun er åpent for Askers innbyggere. De kan også delta på idretts- og kulturarrangementer innendørs i Asker med sitt lag/forening.

 

Trening/øving og egenorganiserte aktiviteter for voksne over 20 år

 • Svømmehallene er åpne for egenorganisert aktivitet for kommunens egne innbyggere
 • Treningssentrene er åpne for kommunens egne innbyggere, også voksne
 • Det er tillatt med egenorganiserte idretts- kultur- og fritidsaktiviteter for voksne innendørs, dersom de utøves individuelt eller i grupper med inntil fire personer – der man kan holde to meter avstand til andre.
 • Det er tillatt med organiserte idretts- kultur- og fritidsaktiviteter for voksne utendørs, der man kan holde minst en meter avstand.
 • Det er ikke tillatt med organiserte idretts- kultur- og fritidsaktiviteter for voksne innendørs.
 • Det er unntak for organiserte aktiviteter og øving innendørs for toppidrettsutøvere og profesjonelle kulturaktører som er medlem av lag/forening i Asker. Unntaket gjelder også i lokaler forbeholdt Askers innbyggere

 

Regler for lokale arrangementer

 • Alle arrangører må sette seg godt inn i hvilke regler og begrensninger som gjelder både nasjonalt og lokalt i Asker, herunder krav til smittevernfaglig gjennomføring som avstand, oversikt over deltakere og generelle smittevernregler.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre aktiviteter ute eller inne, der det er mindre enn én meter avstand mellom utøvere eller deltakere. (med unntak av de som er beskrevet i § 13c i Covid-19-forskriften).
 • Arrangementer ved kultur- og underholdningssteder er kun for kommunens innbyggere.
 • Alle arrangementer som samler deltakere fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses.
 • Det er lokale begrensninger for antall deltakere på arrangementer
 • Skoleavslutninger i juni for både barne- ungdoms- og videregående skoler følger de nasjonale reglene for arrangementer.
 • Definisjon av et arrangement finner du i kapittel 5, § 13 i Covid-19-forskriften, men det er blant annet kamp, cup, konsert, utstillingsåpning, seminar, seremoni mm.
 • Det er fortsatt plikt til bruk av munnbind som tidligere, blant annet i lokaler for kultur-sports- og fritidsaktiviteter.

Private arrangementer på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler og arealer

 • Maks 20 personer innendørs, eller 30 personer utendørs.
 • Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole, kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere både ute og inne.

Andre arrangementer på offentlig sted eller grunn som leies eller lånes

Slik som idrett- og kulturarrangementer, religiøse seremonier, kurs og seminarer.

Innendørs:

 • Maks 20 personer når det ikke er faste tilviste plasser
 • Maks 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 • Maks 50 personer på arrangementer for utøvere under 20 år som er bosatt i Asker.

 

Utendørs:

 • Maks 50 personer når det ikke er faste tilviste plasser
 • Maks 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

 

En treningskamp eller lignende mellom to lag i kommunen, vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere/mange foresatte.

Maks antall personer gjelder både publikum og utøvere, med følgende unntak:

 

Følgende personer kommer i tillegg til overnevnte antallsbegrensninger, både ved innendørs- og utendørs arrangementer:

 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring av arrangementer
 • Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet

 

For idretts- og kulturarrangementer for utøvere under 20 år, inngår alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, i beregningen av det totale antallet personer.

 

Regler for private sammenkomster i hus, hytte og hage

 • Maks 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs (i tillegg kommer «beskyttede» gjester).
 • Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole, kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere, både ute og inne.

Les her på kommunens nettsider om øvrige lettelser og hvilke regler som gjelder i Asker nå

 

 

Vi minner om at vi verken har myndighet til å gi dispensasjon fra nasjonale regler fastsatt av myndighetene, eller lokale regler besluttet av Askers folkevalgte. Takk for tålmodigheten med stadig nye nasjonale, regionale og lokale regler og anbefalinger. Vi gjør vårt beste i forsøket med å forenkle det kompliserte. Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil neste gjenåpningstrinn vedtas i uke 23/24. I mellomtiden gleder vi oss over at vi kan gjenoppta mange av aktivitetene som har vært nedstengt over lang tid.